Vyhláška o konání SZZ pro BS, září 2017, Praha

Vyhláška o konání státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací v letním semestru akademického roku 2016/2017 na FJFI, obor Aplikace softwarového inženýrství

Studenti, kteří složí všechny zkoušky a získají zápočty předepsané studijním plánem, přihlásí se do 31. 5. 2017 (spolu s určením volitelného předmětu zkoušky) k obhajobě a státním závěrečným zkouškám, do 10. 7. 2017 odevzdají 3 výtisky bakalářské práce a do 16. 8. 2017 index ke kontrole studijnímu oddělení, budou moci vykonat obhajobu bakalářské práce a složit závěrečné bakalářské zkoušky na KSI v Praze dne 4. 9. 2017. před zkušební komisí ve složení:

předseda komise: doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
místopředseda komise: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
členové komise: Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.
Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Fiala, CSc.
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
zapisovatelka komise: Barbora Ambrosová

Každý student v určenou hodinu vykoná obhajobu bakalářské práce a poté zkoušku ze dvou předmětů, jednoho povinného (Lineární algebra) a jednoho volitelného dle výběru studenta.

Student má před obhajobou 45 minut na přípravu, v této době dostane od zkoušejících otázky z příslušných předmětů. Otázky převezme v prostorách studijního oddělení a bude se připravovat na určeném místě. Student má právo seznámit se s posudky na svou bakalářskou práci minimálně 5 dnů před obhajobou. Obhajoby jsou veřejné, jednání komise o výsledcích obhajoby jsou tajná. Komise po úspěšné obhajobě přizná studentovi příslušný titul.

Časový plán obhajob a seznam zkoušejících bude zveřejněn později.

Posluchač po úspěšné obhajobě přestává být studentem fakulty.

Po ukončení bakalářské zkoušky se student dostaví do místnosti zapisovatelky komise, kde převezme jeden exemplář své bakalářské práce s posudky, podá na požádání některé nutné informace, vrátí půjčenou literaturu, odevzdá průkaz studenta a předloží doklad o vypořádání pohledávek vůči ČVUT.

Po ukončení obhajob budou zveřejněny výsledky. Všichni zkoušení studenti se dostaví k vyhlášení výsledků po ukončení práce komise.

V Praze dne 16. 8 2017, doc. Ing. Miroslav Virius, CSc., vedoucí KSI

Předměty a zkoušející:

Lineární algebra:Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
Informatika:doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
Numerické metody:RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Pravděpodobnost a statistika:Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.
Mikroekonomie a makroekonomie:doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Matematické metody v ekonomii:RNDr. Petr Kubera, Ph.D.