Vyhlášení volby kandidáta na děkana FJFI

Dne 11. 12. 2017 se uskuteční volba kandidáta na děkana FJFI na funkční období 2018-2022.

Návrhy na kandidáta do funkce děkana FJFI, obsahující plné jméno navrhovaného kandidáta, jeho písemný souhlas s kandidaturou a podpisy minimálně padesáti členů Akademické obce FJFI, doručí navrhovatel(é) nejpozději dne 13. 11. 2017 do 12.00 hodin sekretariátu děkana, k rukám předsedy AS FJFI. Kandidátům bude poskytnut prostor pro zveřejnění volebního programu na nástěnkách v jednotlivých budovách fakulty, na webových stránkách FJFI a na předvolebním shromáždění, které se bude konat v učebně 103 v Břehové ulici v den uskutečnění voleb, tj. 11. 12. 2017 ve 14.30 hodin. Volba se uskuteční v souladu s vnitřními předpisy FJFI platnými v den volby.

Harmonogram volby kandidáta na děkana FJFI

  • Vyhlášení volby kandidáta na děkana: 9. října 2017
  • Uzávěrka příjmu návrhů na kandidáta do funkce děkana: 13. listopadu 2017, 12:00 hod.
  • Zveřejnění seznamu kandidátů: 15. listopadu 2017
  • Shromáždění akademické obce FJFI a volba kandidáta na děkana: 11. prosince 2017, 14:30 hod.

V Praze, 9. října 2017

Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. předseda AS FJFI