Anglický název práce: pravidla pro psaní velkých/malých písmen

Tato stránka je určena studentům, kteří si zadávají závěrečnou práci. Týká se velikosti písmen v anglickém názvu práce.

Pravidla psaní velkých písmen v nadpisech anglických textů

 1. První a poslední slovo začínají velkým písmenem (výjimka: viz pravidlo 7).
  Dále píšeme první písmeno slova velké u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves, příslovcí a některých spojek (viz pravidlo 4).
 2. Členy (the, a, an) se píší s malým písmenem.
 3. Předložky se píší s malým písmenem (bez ohledu na délku slova).
  Výjimky: "předložku" píšeme s velkým písmenem, pokud se podílí na významu slovního spojení (přesněji: "prepositions are used adverbially or adjectivally", např.: Look Up, Turn Down, Come To, the On Button, v latinských spojeních In Vitro, De Facto apod.).
 4. Spojky and, but, for, or a nor se píší s malým písmenem.
 5. Slovo to píšeme s malým písmenem coby předložku (pravidlo 3), ale také coby součást infinitivu (např.: to Run, to Hide).
  Slovo as píšeme s malým písmenem bez ohledu na jeho gramatický význam.
 6. Části vlastních jmen, které se v běžném textu píší s malým písmenem (např. de, von), se píší s malým písmenem i v nadpisech/titulcích.
 7. Rodová část jména v názvu druhu (např. Vulpes lagopus, Hibiscus acetosella) se píše vždy s malým písmenem, i když jde o poslední slovo nadpisu/titulku.

Pravidla aplikujte v daném pořadí!

Zpracováno na základě The Chicago Manual of Style, kap. 8.157.