Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Na této stránce jsou uvedeny souhrnné informace pro studenty 3. ročníku bakalářského studia (BS), kteří si chtějí zapsat bakalářskou práci (BP) nebo se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám (SZZ).

Bakalářská práce

Povinnosti studenta

Student, který si zapsal předmět (8)18BPSE má tyto povinnosti:

 1. Vybere si příslušné téma a školitele z témat vypsaných katedrou nebo si zvolí vlastní téma a školitele (musí mít alespoň vysokoškolské vzdělání).
 2. Vyplní formulář zadání práce v systému KOS. Toto zadání dá zkontrolovat a podepsat vedoucímu své práce, a poté jej odevzdá sekretářce katedry. Ta zajistí ostatní podpisy.  
  Termín odevzdání zadání se řídí harmonogramem školního roku, obvykle polovina října. (Pokud si student předmět (8)18BPSE1 zapíše až v letním semestru, tak odevzdá zadání do 14 dnů od začátku letního semestru.)
 3. Během akademického roku (nejdříve 3 týdny od termínu odevzdání zadání) si u sekretářky katedry vyzvedne originál zadání BP podepsaný děkanem fakulty. Zadání naskenuje a vloží do elektronické verze práce (pdf).
 4. Přihlásí se na katedře ke státní závěrečné zkoušce ve stanovených termínech dle harmonogramu školního roku.
 5. Odevzdá bakalářskou práci.  
  Termíny odevzdání bakalářské jsou opět stanoveny časovým plánem akademického roku.

POZOR: od roku 2023 se bakalářské práce odevzdávají elektronicky přes KOS! K tomu každý student odevzdá nejpozději týden před termínem SZZ na sekretariátu KSI jeden tištěný výtisk práce (stačí v kroužkové vazbě). Tento výtisk mu bude po státní závěrečné zkoušce vrácen.  

Splní všechny studijní povinnosti (uzavření studia v KOS) podle časového plánu akademického roku.

Pokyny pro psaní bakalářské práce

Pokyny pro psaní bakalářské práce se studenti dozvědí v rámci "Semináře k bakalářské práci", případně na https://people.fjfi.cvut.cz/viriumir/prednes/diplomka.pdf.

Do závěrečné práce vložte naskenovaný originál zadání závěrečné práce (se všemi podpisy).

Od roku 2023 se závěrečné práce odevzdávají elektronicky přes KOS (termíny odevzdání). Navíc každý student odevzdá nejpozději týden před termínem SZZ na sekretariátu KSI jeden tištěný výtisk práce (oboustranný tisk, stačí v kroužkové vazbě). Tento výtisk mu bude po státní závěrečné zkoušce vrácen.

Jak pracovat v LaTeXu, poradí kniha LaTeX pro začátečníky (J. Rybička, vydalo Nakladalelství Konvoj, Brno, 2003; ISBN 80-7302-049-1) nebo webové stránky, např. www.latex-project.org nebo Learn LaTeX in 30 minutes - Overleaf.

Anglický název práce - pravidla pro psaní velkých/malých písmen

 1. První a poslední slovo začínají velkým písmenem (výjimka: viz pravidlo 7).    
  Dále píšeme první písmeno slova velké u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves, příslovcí a některých spojek (viz pravidlo 4).
 2. Členy (the, a, an) se píší s malým písmenem.
 3. Předložky se píší s malým písmenem (bez ohledu na délku slova).    
  Výjimky: "předložku" píšeme s velkým písmenem, pokud se podílí na významu slovního spojení (přesněji: "prepositions are used adverbially or adjectivally", např.: Look Up, Turn Down, Come To, the On Button, v latinských spojeních In Vitro, De Facto apod.).
 4. Spojky and, but, for, or a nor se píší s malým písmenem.
 5. Slovo to píšeme s malým písmenem coby předložku (pravidlo 3), ale také coby součást infinitivu (např.: to Run, to Hide).    
  Slovo as píšeme s malým písmenem bez ohledu na jeho gramatický význam.
 6. Části vlastních jmen, které se v běžném textu píší s malým písmenem (např. de, von), se píší s malým písmenem i v nadpisech/titulcích.
 7. Rodová část jména v názvu druhu (např. Vulpes lagopus, Hibiscus acetosella) se píše vždy s malým písmenem, i když jde o poslední slovo nadpisu/titulku.

Pravidla aplikujte v daném pořadí!

Zpracováno na základě The Chicago Manual of Style, kap. 8.157.

Termíny týkající SZZ

 • do 19. 1. 2023 pro únorový termín,
 • do 22. 5. 2023 pro červnový termín,
 • do 9. 8. 2023 pro zářijový termín.

Obhajoby bakalářských prací se budou konat v zářijovém termínu: 28. 8. – 8. 9. 2023.

Náhradním termínem pro „opozdilce“ z loňska je únorový termín: 30. 1. – 10. 2. 2023.

Harmonogram státních zkoušek s dalšími údaji bude zveřejněn samostatně cca týden po termínu uzavření studia.

Profilové foto Barbory Ambrosové
Barbora Ambrosová
sekretářka katedry
Profilové foto Dany Landovské
Dana Landovská
sekretářka katedry

Státní závěrečné zkoušky

Termíny týkající SZZ

 • do 19. 1. 2023 pro únorový termín,
 • do 22. 5. 2023 pro červnový termín,
 • do 9. 8. 2023 pro zářijový termín.

Obhajoby bakalářských prací se budou konat v zářijovém termínu: 28. 8. – 8. 9. 2023.

Náhradním termínem pro „opozdilce“ z loňska je únorový termín: 30. 1. – 10. 2. 2023.

Harmonogram státních zkoušek s dalšími údaji bude zveřejněn samostatně cca týden po termínu uzavření studia.

Předměty k bakalářské SZZ - okruhy otázek (ASI)

 1. Vektorový prostor Rn.
 2. Podprostory.
 3. Lineární zobrazení.
 4. Matice.
 5. Soustavy lineárních rovnic.
 6. Determinanty.
 7. Skalární součin a ortogonalita.
 8. Lineární geometrie.
 9. Vlastní čísla, vlastní vektory, diagonalizace.
 10. Některé speciální typy matic.

 1. Správa paměti v operačním systému.
 2. Správa procesů v operačním systému.
 3. Správa souborů v operačním systému.
 4. Architektura procesorů Intel 80x86.
 5. Reálný a chráněný režim procesorů Intel 80x86.
 6. Principy objektově orientovaného programování.
 7. Metody třídění.
 8. Metody návrhu algoritmů.
 9. Dynamické datové struktury.
 10. Charakteristika jazyků C++ a Pascal.

 1. Náhodné jevy a operace s pravděpodobnostmi.
 2. Rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin.
 3. Popis statistických údajů.
 4. Výběrová rozdělení, výběrová šetření, techniky a formy náhodného výběru.
 5. Bodový a intervalový odhad.
 6. Testování statistických hypotéz.
 7. Parametrické a neparametrické testy.
 8. Metoda nejmenších čtverců, kvalita odhadu parametrů lineárního modelu.
 9. Lineární regresní model, konstrukce, odhad, testování.
 10. Analýza časových řad, měření trendu a sezónnosti.

 1. Chyby a přesnost při numerických výpočtech - zdroje a typy chyb.
 2. Interpolace funkcí - Lagrangeův interpolační polynom, vyhodnocení polynomu v bodě, Newtonův interpolační polynom, odhady chyb, kubický spline.
 3. Aproximace funkcí - metoda nejmenších čtverců.
 4. Numerická integrace a derivace - Newtonovy-Cotesovy vzorce, Gaussova kvadratura, diferenční vzorce a jejich odvození, odhady chyb.
 5. Numerické metody pro řešení rovnice f(x) = 0 - metoda půlení intervalů, metoda tětiv (regula falsi), Newtonova metoda i pro soustavy rovnic, prostá iterační metoda, věta o pevném bodě a její aplikace na řešení rovnice f(x) = 0.
 6. Speciální metody pro řešení polynomiálních rovnic p(x) = 0 - Bernoulliova metoda, Laguerrova metoda, odhad kořenů algebraické rovnice (určení horní a dolní hranice reálných kořenů), odhad počtu kořenů algebraické rovnice v intervalu (Budanova-Fourierova věta).
 7. Přímé metody pro řešení soustav lineárních rovnic - Gaussova eliminační metoda, LU rozklad, Choleského rozklad, jejich pozitiva, negativa, možnosti vylepšení.
 8. Iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic - problematika stacionárních iteračních metod, podmínky konvergence, Jacobiova metoda, Gaussova-Seidelova iterační metoda, SOR.
 9. Metody pro výpočet dominantních vlastních čísel matic - mocninná metoda, metoda Rayleighova podílu.
 10. Metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic - jednokrokové (Rungeho-Kuttovy metody), vícekrokové metody (Adamsovy metody), metody prediktor-korektor, odhady chyb.

 1. Dualita v úlohách LP - formulace primární a duální úlohy, vztahy mezi úlohami, ekonomická interpretace.
 2. Stabilita řešení úloh LP - analýza citlivosti, postoptimalizační analýza, parametrické programování.
 3. Diskrétní úlohy LP - formulace celočíselných úloh, metody řešení.
 4. Úlohy teorie grafů a řízení projektů - optimalizační úlohy na grafech, metody jejich řešení, síťový graf projektu, CPM, PERT.
 5. Modely chování výrobce a spotřebitele - produkční funkce, nákladová analýza, analýza zisku, funkce užitku, rozpočtové omezení, poptávková funkce.
 6. Modely tržní rovnováhy - statické a dynamické modely dokonalé konkurence a modely nedokonalé konkurence (monopol a oligopol).
 7. Ekonometrická analýza - specifikace, kvantifikace, verifikace, aplikace.
 8. Základní ekonometrický model - formulace, metoda nejmenších čtverců včetně předpokladů, testování.
 9. Zobecněný ekonometrický model - heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita, zobecněná metoda nejmenších čtverců.
 10. Vícerovnicové modely - modely simultánních rovnic (strukturní a redukovaný tvar), identifikace, dvoustupňová metoda nejmenších čtverců.

 1. Modely chování spotřebitele - rozpočtové omezení, přípustná množina spotřebitele, preferenční uspořádání spotřebitele, užitková funkce.
 2. Modely chování výrobce - produkční funkce, výrobní množina, množina požadovaných vstupů a jejich vlastnosti, výnosy z rozsahu a výnosy z faktoru, maximalizace zisku na výrobní množině.
 3. Minimalizace nákladů - nákladová funkce, podmíněné poptávky po vstupech, nákladové křivky dlouhého a krátkého období.
 4. Modely dokonalé konkurence - maximalizace zisku a nabídka firmy, zisková a nabídková funkce, Marshallovské poptávky po vstupech.
 5. Tržní rovnováha - rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, existence, stabilita, naivní versus racionální očekávání.
 6. Monopol - příčiny vzniku, cena a množství, cenová diskriminace, efektivnost, míry tržní moci.
 7. Makroekonomická rovnováha - rovnovážná produkce v podmínkách dvousektorové, třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky.
 8. Makroekonomické modely - charakteristiky modelu IS-LM, efekty fiskální a monetární politiky, charakteristiky modelu AD-AS.
 9. Trh peněz - peníze, analýza, inflace.
 10. Trh práce - práce, nezaměstnanost, Phillipsova křivka.

Předměty k bakalářské SZZ - okruhy otázek (AIPV)

Obsah