Zápis do 2., 3. a 4. ročníku v Děčíně (24. 9. 2018 od 8.30 h)

Pondělí, 24. Září 2018 - 8:3012:00

Zápis studentů do 2., 3. a 4. ročníku akademického roku 2018/19 (bakalářské studium v Děčíně) proběhne na KSI v Děčíně v pondělí 24. 9. 2018 od 8.30 do 12 hodin.

Zápisu se student účastní osobně, prokazuje se platným občanským průkazem nebo průkazem studenta ČVUT.

Student při zápisu provádí zápis předmětů do elektronického informačního systému ČVUT (KOS) a současně (nově) písemně do výkazu o studiu (indexu) - viz vyhlášku č. 08/2018 - o výkazech o studiu. Studenti nastupující do 4. ročníku s sebou přinesou svůj index (který dostali v prvním ročníku).

Nemůžete-li se dostavit v řádném termínu, dohodněte se předem na náhradním termínu!

Dana Landovská, studijní oddělení


Citace článku 13, bodu 4 ze Studijního a zkušebního řádu ČVUT:
Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu do akademického roku nebo se v určeném termínu pro zápis nezapíše, a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. Pokud se student do pěti dnů od tohoto termínu písemně omluví a omluva bude děkanem uznána, stanoví studentovi děkan náhradní termín zápisu.