Nabídka zaměstnání

Místo

Docent - docentka

Nabídka zaměstnání. Click here for English version. pdf version signed pdf version

Popis nabídky

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze patří mezi přední vědecké a vzdělávací instituce v České republice. Pokrývá široké spektrum oborů z oblasti matematiky, vědeckého softwaru, fyziky, chemie, materiálových věd nebo jaderného inženýrství. Katedra softwarového inženýrství (KSI) se věnuje výzkumu a vede kurzy v oblastech souvisejících s vědeckými výpočty a zpracováním dat, vizualizací dat, matematickým modelováním a optimalizací, strojovým učením, umělou inteligencí, atd. KSI zajišťuje kurzy pro studenty bakalářských, magisterských a také doktorských programů. Provozujeme laboratoř 3D tisku v Děčíně a spolupracujeme s řadou akademických institucí, firem, nemocnic a institucí veřejné správy. Několik členů katedry se podílí na experimentech LHC v CERN.

Děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici docenta (etablovaného výzkumného pracovníka R3 nebo vedoucího výzkumného pracovníka R4) na katedře softwarového inženýrství. Výzva je určena výjimečným kandidátům ze všech oblastí výzkumu v počítačových vědách a informatice, které zahrnují zejména softwarové inženýrství, aplikovanou informatika, strojové učení a umělou inteligenci, matematickou optimalizaci, optimalizaci softwaru, distribuované, paralelní a klastrové výpočty, výpočetní geometrii, počítačovou grafiku, počítačové vidění nebo virtuální realitu a interakci člověka s počítačem.

Od uchazeče se očekává, že se bude věnovat vědeckému výzkumu, vývoji softwaru a dalším tvůrčím činnostem, a že se bude podílet na výuce ve výše uvedených oblastech. Datum nástupu je předmětem vzájemné dohody, přičemž preferovaným datem je první polovina roku 2025.

Po dobu dvou let je na pozici docent garantován plat ve výši 80 000 Kč/měsíc (3 200 EUR/měsíc). Poté se očekává, že úspěšný uchazeč bude žádat o grant (např. od ERC nebo GAČR) financující jeho další výzkum.

Odborné požadavky

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost docent v oboru Informatika uznávaná v České republice, případně schopnost zahájení habilitačního řízení v roce 2025
 • plynulá znalost anglického jazyka,
 • plynulá znalost českého (nebo slovenského) jazyka nebo ochota naučit se český jazyk,
 • praxe ve výzkumu a výuce v některém z příslušných oborů,
 • stabilní a vynikající publikační výsledky,
 • schopnost skloubit projektovou, výzkumnou a pedagogickou činnost včetně vedení postgraduálních studentů,
 • zkušenosti ze zahraničních akademických nebo výzkumných institucí.

Přihláška

Přihláška musí být vypracovaná v anglickém, českém nebo slovenském jazyce a musí obsahovat průvodní dopis, odborný životopis, prohlášení o výzkumu (Research statement), seznam publikací, přehled pedagogické praxe, kopie dokladů (diplomů) o ukončeném vzdělání a odborné způsobilosti, doporučující dopis(y) a vítány jsou i jakékoli další dokumenty, které považujete za užitečné.

V případě zájmu zašlete kompletní přihlášku e-mailem na adresu ksi@fjfi.cvut.cz do 31. října 2024.

Informace k výběru vhodného uchazeče

Výběrové řízení probíhá formou posouzení předložených dokumentů v prvním kole. Ve druhém kole proběhne osobní pohovor s vybranými uchazeči. Očekává se, že se výběrová komise sejde s uchazeči zařazenými do užšího výběru do konce listopadu 2024.

Neformální dotazy týkající se této pozice zasílejte na adresu ksi@fjfi.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze se hlásí k rovným příležitostem a diverzitě. Vřele vyzýváme kvalifikované ženy, aby se přihlásily. Při posuzování vaší vědecké kariéry bude přihlédnuto k období výchovy dětí.

Shrnutí nabídky
Organizace:České vysoké učení technické v Praze
Fakulta:Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra:Katedra softwarového inženýrství
Profil pracovníka:Výzkumný pracovní s dlouholetou praxí (R3) nebo vedoucí výzkumný pracovník (R4)
Oblasti výzkumu:Informatika a počítačové vědy
Stát:Česká republika
Město:Praha
Smlouva:Na dobu určitou 2 roky s očekávaným prodloužením na dobu neurčitou
Pracovní pozice:1 akademická pozice, plný úvazek (40 hodin týdně)
Mzda:80 000 Kč/měsíc (3 200 EUR/měsíc)
Nástup:leden - září 2025 (podle vzájemné dohody)
Lhůta pro přihlášení:do 31. října 2024

English version:

Associate professor

Offer description

The Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague is one of the leading scientific and educational institutions in the Czech Republic. It covers a wide scope of fields in Mathe-matics, Scientific Software, Physics, Chemistry, Material Sciences, or Nuclear Engineering. The Department of Software Engineering (DSE) conducts research and leads courses in areas related to scientific computing and data processing, data visualization, math-ematical modeling and optimization, machine learning and artificial intelligence, etc. DSE provides courses for students in Bachelor’s, Master's, and also Doctoral programmes. DSE operates a 3D print lab in Děčín and collaborates with several academic institutions, companies, medical centers, and public administration institutions. Several members of the depart-ment participate in LHC experiments at CERN.

The Dean of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for an associate professor (Established Researcher R3 or Leading Researcher R4) at the Department of Software Engineering. The call is open to exceptional candidates from all areas of research in Computer Science and Informatics that, in particular, include Software Engineering, Applied Informatics, Machine Learning and Artificial Intelligence, Mathematical Optimization, Software Optimization, Distributed, Parallel and Cluster Computing, Computational Geometry, Computer Graphics, Computer Vision, or Virtual Reality and Human-Computer Interaction.

The candidate is expected to conduct scientific research, software development, other creative activities, and to participate in teaching courses in the aforementioned areas. The start date is subject to mutual agreement, with the preferred date being the first half of 2025.

A competitive salary of 80 000 CZK/Month (3 200 EUR/Month) for Associate Professor is guaranteed for two years. Afterwards, the successful candidate is expected to apply for a grant (e.g., from ERC and/or the Czech Science Foundation) financing his/her further research.

Qualification requirements

 • A title of Associate Professor in Computer Science and Informatics recognized in the Czech Republic, or the ability to start habilitation process in 2025,
 • English language fluency,
 • Czech (or Slovak) language fluency or willingness to learn Czech,
 • research and teaching experience in one of the relevant fields,
 • stable and excellent publication record,
 • ability to integrate project, research and teaching activities including graduate student supervision,
 • experience from foreign academic or research institutions.

Application

The application must be written in English, Czech, or Slovak and must include Cover letter, Curriculum vitae, Research statement, Publication list, Summary of teaching experience, Proof of completed education and professional competence, Letter(s) of recommendation, and any other documents that you deem useful.

If interested, please send your complete application by email to ksi@fjfi.cvut.cz by 31 October 2024.

Information on the selection of a suitable candidate

The selection procedure takes the form of an assessment of the submitted documents in the first round. In the second round, a personal interview will be held with the selected candidates. The selection panel is expected to meet with the shortlisted candidates by the end of November 2024.

Informal inquiries concerning the position are welcome via ksi@fjfi.cvut.cz.

Czech Technical University in Prague stands for equal opportunities and diversity. We strongly encourage qualified women to apply. Child-rearing periods will be taken into account when assessing your scientific career.

Summary of the offer
Organization:Czech Technical University in Prague
Faculty:Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Department:Department of Software Engineering
Researcher profile:Estabilished researcher (R3) or Leading researcher (R4)
Research field:Computer Science and Informatics
Country:Czech Republic
Workplace:Prague
Type of contract:for a fixed term of 2 years with expected extension to permanent
Job status:1 academic position, full-time (40 hours/week)
Salary:80 000 CZK/month (3 200 EUR/month)
Start date:January - September 2025 (negotiable)
Application deadline:October 31, 2024