Magisterské navazující studium (Ing.)

Místo
Tags

Katedra zajišťuje výuku programu navazujícího magisterského studia. Aktuálně nabízený program má název Aplikace informatiky v přírodních vědách. Na tento program je možné podávat přihlášky v přijímacím řízení

Magisterské studium je dvouleté prezenční a studovat ho lze pouze na pracovišti v Praze. Podmínkou přihlášení je dosažení bakalářského stupně.

Aplikace informatiky v přírodních vědách

Místo
Zkratka programu: AIPV 
Kód programu: N0688A140026 
Délka studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční 
Akreditace: do 4. 3. 2031

Charakteristika oboru

Studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách je založen na interdisciplinárním propojení informatiky s přírodními vědami, zejména s aplikovanou fyzikou, a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodovědné a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky. Společným jmenovatelem je vytváření rozmanitých modelů, které následně vedou k návrhu a realizaci systémů podporujících aplikace v oblasti přírodních věd.

Povinné předměty jsou věnovány hlubšímu studiu především v oblasti informatiky. Rozvíjejí pokročilé počítačové dovednosti, znalost moderních forem programování v různých programovacích jazycích, neuronových sítí, fuzzy logiky, heuristik, databázových systémů, technologie systémů mainframe, metod zpracování obrazu a teorie grafů. Část povinných předmětů je věnována aplikacím ve fyzice a souvislostem s informatikou. Povinné předměty mají studentům poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou týmové projekty a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

Profil absolventa

Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín informatiky a počítačové fyziky, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti matematické informatiky, implementačních metod a řízení softwarových projektů, vědeckotechnických výpočtů a použití informatiky v aplikacích.

Dovednosti: Navrhování, analýza, řízení softwarových projektů v přírodních vědách, zvládnutí velkých systémů B-I 2 výpočetní techniky, počítačových sítí a databází, zpracování dat z fyzikálních experimentů, schopnost pracovat v týmech. S ohledem na konkrétní zaměření studia absolvent dále získá hlubší dovednosti v oblasti matematické a aplikované informatiky, správy velkých systémů, intenzívních a paralelních výpočtů a informatiky v aplikacích. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů programu Aplikace informatiky v přírodních vědách přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté dovednosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v oblasti informačních technologií, průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, softwarových firem nebo v logistice a bankovnictví. Kromě odborných kompetencí mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Studijní plány

Studijní plány AIPV - NMS - Praha 1. - 2. ročník

Poslední změna