Výzkumný úkol

Místo
Tags

Výzkumný úkol na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného garantem programu a vedoucím katedry. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací (předměty 18VUSE12) .

Zadání VÚ

 • Student kontaktuje vedoucího práce (školitele), u kterého by chtěl vypracovat VÚ a společně se domluví na tématu a obsahu VÚ (student se může inspirovat rámcovými tématy pro DP, která jsou vypsána v KOSu).
 • V případě externího školitele mimo FJFI je nutné najít konzultanta práce z KSI.
 • Školitel po dohodě se studentem vypracuje zadání práce podle šablony uvedené na webu.
 • Školitel zašle vypracované zadání ke schválení sekretářce KSI.
 • Vedení KSI společně s garantem programu AIPV zadání buď schválí nebo zašle školiteli zpět k dopracování připomínek.
 • Schválené zadání podepíše školitel, garant AIPV a vedoucí katedry, přičemž originál zůstává na KSI, student se školitelem obdrží naskenované pdf.

Odevzdání

Výzkumný úkol je nutné vypracovat a odevzdat i s posudkem školitele/školitelky v elektronické podobě do 25. 8. příslušného akademického roku.

Způsob odevzdání:

 • PDF práce s vloženým zadáním a PDF posudku školitele/školitelky zašle student/studentka pražské sekretářce katedry na e-mail (v případě větších PDF) je doporučeno použít službu Filesender
 • posudek školitele/školitelky musí být vypracován podle předepsaného vzoru a v PDF posudku musí být vlastnoruční podpis školitele/školitelky.
 • při odevzdání posudku školitel/školitelka navrhne vhodného oponenta VÚ. Veškeré náležitosti se odevzdávají elektronicky - neplýtvejte papírem ani barvou!

Obhajoba

Termín a místo obhajoby VÚ bude oznámeno počátkem září.

Postup obhajoby:

 • student/studentka shrne výsledky VÚ v prezentaci (max. 10 minut)
 • školitel/školitelka stručně posoudí VÚ a navrhne známku (max. 5 minut), přítomnost školitele/školitelky u obhajoby je žádoucí
 • oponent/oponentka stručně posoudí VÚ a navrhne známku (max. 5 minut), pokud se oponent/oponentka obhajoby osobně nezúčastní, vypracuje posudek podle vzoru a podepsaný ho doručí sekretářce katedry nejpozději 2 dny před konáním obhajoby (opět pouze elektronicky v PDF)
 • následují doplňující otázky komise.

Po skončení obhajob se komise poradí o známkách a předseda komise vyhlásí výsledky.

Komise

Přílohy
Formulář zadání VÚ   Word   LaTeX
Šablona VÚ (zip)     LaTeX
Posudek vedoucího práce   Word  LaTeX
Posudek oponenta práce   Word  LaTeX

 

Poslední změna