Historie katedry

Kabinet SOFE

Katedra softwarového inženýrství je nejmladší katedrou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI). Její vznik je spjat se založením zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii (patřícím pod studijní obor Matematické inženýrství), na němž se usnesla schůze Katedry matematiky FJFI v červnu 1994. K tomu účelu byl při Katedře matematiky vytvořen Kabinet softwarového inženýrství v ekonomii (SOFE). Zároveň bylo rozhodnuto vytvořit vedle pracoviště v Praze i detašované pracoviště Kabinetu v Děčíně, v budově tehdejšího Okresního úřadu Děčín.

Založení detašovaného pracoviště v Děčíně

Detašované pracoviště v Děčíně bylo založeno 28. 9. 1995, a to ve spolupráci s Fakultou dopravní (FD) a s Okresním úřadem v Děčíně. Na jednáních a na zajištění pracoviště se za FJFI podílel Ing. Jiří Kunz, který byl v té době proděkanem pro rozvoj a pro pracoviště Děčín, za FD to byla PhDr. Stanislava Holíková a doc. Václav Skurovec. Nelze samozřejmě pominout významný podíl tajemníků obou fakult, Ing. L. Vrány za FJFI a JUDr. L. Michálkové za FD.

Výuku v Děčíně zajišťovali zpočátku nejen vyučující z Katedry matematiky (Ing. B. Lonek, Ing. M. Virius a další), ale i z jiných kateder (Ing. Klusoň, Ing. Hanák z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a další); vedle toho byla výuka personálně zajišťována i místními zaměstnanci v Děčíně, z nichž většina přišla z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Některé předměty pro nás zajišťovali vyučující z FD.

Po vážném onemocnění Ing. B. Lonka převzala výuku matematických předmětů v Děčíně v akademickém roce 1998-1999 Mgr. Eva Dontová, která se pak stala vedoucí Kabinetu softwarového inženýrství v ekonomii. Výrazně přispěla k rozvoji pracoviště (získala mj. rozvojové projekty FRVŠ v letech 2000 a 2001 na nákup počítačů a softwaru, postarala se o personální zabezpečení vyučovaných předmětů kvalitními vyučujícími aj.).

V souvislosti s rušením Okresních úřadů byla v roce 2001 budova Okresního úřadu v Děčíně bezúplatně převedena do majetku ČVUT a od té doby je ve správě FJFI.

Vznik katedry

V akademickém roce 2002-2003 byl Kabinet softwarového inženýrství v ekonomii transformován v samostatnou Katedru softwarového inženýrství v ekonomii (KSE); o tento proces se významně zasloužila doc. Eva. Dontová, která se také stala první vedoucí této katedry.

Vedoucí katedry

2002 - 2012: doc. Mgr. Eva Dontová, CSc.

2012 - 2022: doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

2022 - dosud: doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

Další významné milníky

  • V akademickém roce 2006-2007 byl změněn obor, pod který zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii spadá, z Matematického inženýrství na Inženýrskou informatiku. Zároveň bylo v Praze akreditováno navazující magisterské studium.
  • V akademickém roce 2012-2013 bylo v rámci akreditace všech oborů na FJFI zrušeno zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii (SOFE) a nahrazeno oborem Aplikace softwarového inženýrství (ASI) bez zaměření. V souvislosti s tím došlo k přejmenování z Katedry softwarového inženýrství v ekonomii (KSE) na Katedru softwarového inženýrství (KSI).
  • V akademickém roce 2019-2020 katedra akreditovala svůj vlastní doktorský program Aplikovaná informatika (AI). Velkou měrou se na zajištění studia podílel dlouholetý pracovník katedry doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
  • V akademickém roce 2021-2022 byl na katedře akreditován obor Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV), který nahradil obor ASI.
  • Bakalářské studium (zaměření SOFE a později oboru ASI) od jeho zahájení v roce 1995 za 22 let existence úspěšně absolvovalo 237 studentů v Děčíně a 186 v Praze; navazující magisterské studium v Praze za dobu jeho trvání úspěšně zakončilo 131 studentů.