Diplomová práce

Místo
Tags

Informace pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia (NMS), kteří si chtějí zapsat diplomovou práci (DP), a jejich školitele.

Výběr tématu diplomové práce

Katedra softwarového inženýrství (KSI) na svých webových stránkách zveřejňuje seznam témat, která studentům nabízejí zaměstnanci katedry nebo její externí spolupracovníci z akademické i komerční sféry. U každého tématu je k dispozici krátký popis a kontakt na příslušného školitele. V případě, že vybrané téma je aktuálně volné, domluví se student se školitelem (vedoucím práce) na konkrétní podobě zadání, a pod jeho vedením poté bude na tématu pracovat.

Školitel a konzultant

Student si může zvolit vlastního externího školitele s vysokoškolským vzděláním alespoň Ph.D. úrovně (Ph.D., Doc., …) a s příslušným odborným zaměřením, i když není uveden v seznamu témat KSI. U školitelů, s nimiž KSI dosud nespolupracovala, je třeba dodat základní údaje z jejich odborného životopisu: a) absolvovanou vysokou školu a dosažený titul, b) současné profesní zařazení v zaměstnání a oblast působnosti.

V určitých případech může mít student kromě školitele k dispozici i konzultanta. U témat mezioborového charakteru se obvykle jedná o experta z jiného oboru, s nímž školitel spolupracuje. V případě, kdy je školitelem externí pracovník, musí být vždy souběžně jmenován konzultant, který je v pracovněprávním vztahu k ČVUT.

Zadání diplomové práce

Každá diplomová práce musí mít řádné zadání, které se připravuje pomocí systému KOS v následujících krocích:

 1. Školitel vytvoří téma diplomové práce a přidělí jej studentovi (videonávod zde) – nejpozději do 23. října 2023.

 • Školitel prostřednictvím systému KOS formuluje téma diplomové práce. To obsahuje název práce v českém a anglickém jazyce (čtěte níže: Anglický název práce - pravidla pro psaní velkých/malých písmen), informace o školiteli (a případně konzultantovi), stručné pokyny pro vypracování práce (osnovu) a doporučenou literaturu. Pokyny jsou vždy uvedeny v českém jazyce, může však být doplněn i jejich anglický překlad.
 • Student si téma pomocí KOS rezervuje. Pokud je to vhodné, může studentovi rezervaci založit i sám školitel (např. když jsou spolu již domluveni).
 • Školitel studentovu rezervaci v KOS schválí.
 • Školitelé, kteří nemají pracovní poměr na ČVUT a nemají tudíž přístup do systému KOS, vyplní tento formulář a zašlou jej sekretářce katedry.
 1. Sekretářka katedry provede formální kontrolu a převod tématu na zadání diplomové práce. Studentovi i školiteli e-mailem zašle výsledný dokument ve formátu PDF.

 2. Školitel a student zajistí kontrolu a tisk. Vytištěné zadání podepsané školitelem doručí na sekretariát KSI nejpozději 31. října 2023.

 3. Katedra zajistí schválení zadání, tj. podpisy vedoucího KSI, garanta programu a děkana FJFI.

 4. Sekretářka vyzve e-mailem studenta, aby si převzal schválené zadání (viz kontakt níže).

 5. Student potvrdí převzetí zadání svým podpisem. Zadání fyzicky zůstává na KSI, student i školitel následně obdrží pouze naskenovanou verzi ve formátu PDF, kterou student později vloží do své práce.

Předmět Diplomová práce

Student svoji závěrečnou práci tvoří formálně v rámci dvousemestrálního předmětu Diplomová práce (kódy 18DPSE1, 18DPSE2) vypsaného v 2. ročníku studia a je za svou práci ohodnocen zápočtem a odpovídajícím počtem kreditů. Zápočty z těchto předmětů zapisuje do KOS sekretářka katedry se souhlasem školitele. V zimním semestru je zápočet udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní práci studenta na zadaném tématu. Zápočet za letní semestr se zpravidla uděluje při odevzdání práce.

Předmět Seminář k diplomové práci

V průběhu letního semestru probíhá předmět 18SDIP (Seminář k diplomové práci), jehož náplní je:

 • seznámení studentů s formálními nároky na text práce a povinnostmi studenta při odevzdání práce a přihlášení ke státní zkoušce,

 • užitečné informace a rady ohledně náležitostí vědecké práce (logické členění, exaktní vyjadřování, správné citace, odkazy v textu, číslování obrázků a tabulek apod.)

 • užitečné informace a rady k prezentaci, kterou je nutné připravit k obhajobě (vhodná délka a stručnost, grafická úprava, vhodné softwarové nástroje, rady pro úspěšný přednes)

 • ústní vystoupení studentů s prezentacemi shrnujícími jejich dosavadní výsledky („generálka“ k obhajobě včetně zpětné vazby od kolegů a vedoucího semináře),

 • podmínkou pro získání zápočtu je účast na semináři a vystoupení před kolegy.

Odevzdání diplomové práce

Student odevzdá svou dokončenou diplomovou práci v termínu daném časovým plánem semestru, ve kterém se přihlásil k SZZ (viz Termíny). Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému KOS. Při odevzdání je nutné vložit do systému následující údaje:

 • název práce česky a anglicky

 • klíčová slova česky a anglicky

 • abstrakt česky a anglicky

 • text práce ve formátu PDF. Přímo v souboru musí být vloženo naskenované zadání práce se všemi podpisy. Text práce dále musí obsahovat čestné prohlášení o samostatném vypracování DP.

Proceduru odevzdání může student provést v systému KOS samostatně, nebo se může obrátit na sekretářku, jíž odevzdá všechny výše zmíněné náležitosti (sekretářka pak provede samotné vložení údajů do KOS). V obou případech však musí kontaktovat sekretářku, která zkontroluje správnost údajů v KOS a formální náležitosti práce. Teprve poté udělí studentovi zápočet z předmětu 18DPSE2.

Posudky na diplomovou práci

Na (e-mailovou) žádost sekretářky školitel navrhne odborníka v daném oboru, který bude oponentem diplomové práce. Informace o něm (jméno a tituly, pracoviště, kontakt) sdělí sekretářce ještě před odevzdáním práce. Katedra návrh školitele zpravidla respektuje.

Po odevzdání práce školitel i oponent obdrží e-mailem oficiální žádost o vypracování posudku a odkaz, jehož prostřednictvím mohou získat text práce. Oba následně vypracují posudky dle následujících vzorů pro školitele (vedoucího) a oponenta:

Šablony posudků ke stažení
Posudek vedoucího práce Word LaTeX
Posudek oponenta práce Word LaTeX

Po vypracování posudků zašlou oba tento posudek e-mailem sekretářce ve formátu PDF. Student musí mít možnost se seznámit se zněním posudků nejpozději 5 dní před termínem konání SZZ.

Pokyny pro psaní diplomové práce

Pokyny pro psaní diplomové práce se studenti dozvědí v rámci "Semináře k diplomové práci", případně na https://people.fjfi.cvut.cz/viriumir/prednes/diplomka.pdf.

Doporučujeme využít šablonu pro psaní závěrečné práce v LaTeXu.

Do závěrečné práce vložte naskenovaný originál zadání závěrečné práce (se všemi podpisy), který jste obdrželi při zadání práce od sekretářky katedry.

Jak pracovat v LaTeXu, poradí kniha LaTeX pro začátečníky (J. Rybička, vydalo Nakladatelství Konvoj, Brno, 2003; ISBN 80-7302-049-1) nebo webové stránky, např. www.latex-project.org nebo Learn LaTeX in 30 minutes - Overleaf.

Anglický název práce - pravidla pro psaní velkých/malých písmen

 1. První a poslední slovo začínají velkým písmenem (výjimka: viz pravidlo 7).    
  Dále píšeme první písmeno slova velké u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves, příslovcí a některých spojek (viz pravidlo 4).
 2. Členy (theaan) se píší s malým písmenem.
 3. Předložky se píší s malým písmenem (bez ohledu na délku slova).    
  Výjimky: "předložku" píšeme s velkým písmenem, pokud se podílí na významu slovního spojení (přesněji: "prepositions are used adverbially or adjectivally", např.: Look UpTurn DownCome Tothe On Button, v latinských spojeních In VitroDe Facto apod.).
 4. Spojky andbutforor a nor se píší s malým písmenem.
 5. Slovo to píšeme s malým písmenem coby předložku (pravidlo 3), ale také coby součást infinitivu (např.: to Runto Hide).    
  Slovo as píšeme s malým písmenem bez ohledu na jeho gramatický význam.
 6. Části vlastních jmen, které se v běžném textu píší s malým písmenem (např. devon), se píší s malým písmenem i v nadpisech/titulcích.
 7. Rodová část jména v názvu druhu (např. Vulpes lagopusHibiscus acetosella) se píše vždy s malým písmenem, i když jde o poslední slovo nadpisu/titulku.

Pravidla aplikujte v daném pořadí!

Zpracováno na základě The Chicago Manual of Style, kap. 8.157.

Poslední změna