Vyhláška č. 03/2023

Místo

Každý vědecký či akademický pracovník Katedry softwarového inženýrství FJFI ČVUT v Praze, který v roce 2023 podá za KSI žádost o grant základního či aplikovaného výzkumu GAČR, TAČR, AZV MZ, InterExcellence MŠMT (nebo ekvivalentního vědeckého významu) v roli hlavního řešitele či spoluřešitele (tj. řešitele za ČVUT, přičemž hlavní řešitel je z pracoviště mimo ČVUT), získá jako kompenzaci za vynaložené úsilí při přípravě žádosti možnost čerpat až 60 tis. Kč z prostředků katedry na VaV (viz níže), nebo jednorázovou odměnu ve výši 20 tis. Kč. Tuto kompenzaci je možné získat v tomto roce nejvýše dvakrát, tedy za dva podané projekty.

Žádosti o grant musí být řádně zpracované, tj.:

  • splňovat formální a věcné náležitosti jednotlivých výzev,
  • mít rozumně alokované úvazky jednotlivých členů řešitelského týmu na KSI,
  • mít alokované dostatečné mzdové, materiální a režijní prostředky na KSI pro řešení projektu,
  • být schválené v EZOP a odeslané včas poskytovateli.

Čerpání prostředků VaV je možné využít nejpozději do konce roku 2024 na:

  • uhrazení vložného a cestovních nákladů na odbornou vědeckou konferenci s aktivní účastí (ústní vystoupení či poster) pro sebe či jiného člena KSI,
  • uhrazení (části) cestovních nákladů na stáž na zahraničním pracovišti pro sebe či jiného člena KSI,
  • uhrazení nákladů pobytu zahraničního vědeckého hosta na KSI.

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

vedoucí katedry