Vyhláška č. 07/2023

Každý doktorand nebo zaměstnanec Katedry softwarového inženýrství (KSI) FJFI ČVUT v Praze, který v době platnosti této vyhlášky podá za KSI žádost o grant základního či aplikovaného výzkumu GAČR, TAČR, AZV MZ, InterExcellence MŠMT (nebo ekvivalentního vědeckého významu) v roli hlavního řešitele či spoluřešitele (= řešitele za ČVUT, přičemž hlavní řešitel je z pracoviště mimo ČVUT), získá jako kompenzaci za vynaložené úsilí při přípravě grantové žádosti jednorázovou odměnu ve výši 20 000 Kč. Zaměstnancům bude odměna vyplacena se mzdou, doktorandům ve formě účelového stipendia.

Každá žádost o grant musí:

  • splňovat formální a věcné náležitosti jednotlivých výzev,
  • mít tým složený ze studentů a zaměstnanců KSI s rozumně alokovanými úvazky,
  • mít alokované dostatečné mzdové, materiální a režijní prostředky pro řešení projektu,
  • být schválená v EZOP a včas odeslaná poskytovateli.

Účinnost této vyhlášky je od 1. prosince 2023 do odvolání. Vydáním této vyhlášky se ruší platnost vyhlášky KSI č. 3/2023.