Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete buď vyplněním klasické přihlášky, nebo přes internet (pozor, i přihlášku z webu je nutné vytisknout a doručit na studijní oddělení!).

Elektronická přihláška

  1. Na adrese prihlaska.cvut.cz vyplňte požadované údaje.
  2. Vytiskněte a podepište vyplněný formulář.
  3. Na Vaší střední škole získejte potvrzení o správnosti údajů od Vaší školy (razítko). Potvrzení od lékaře není nutné.
  4. Zaplaťte administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 800,- Kč.
  5. Vytištěný formulář s požadovanými přílohami (doklad o zaplacení administrativního poplatku, případně maturitní vysvědčení) zašlete na adresu školy uvedenou na konci článku.

Klasická přihláška

  1. Získejte český formulář Přihláška ke studiu na vysoké škole (dále jen ”přihláška”) - např. na své střední škole, na naší fakultě nebo na kterékoli jiné vysoké škole.
  2. Pečlivě vyplňte všechny požadované údaje do přihlášky. Nezapomeňte především na položku Typ studijního programu ("bakalářské, prezenční"), Studijní program ("Aplikace přírodních věd“) a studijní obor ("Aplikace softwarové inženýrství“). Důležité je též potvrzení o správnosti údajů od Vaší školy (razítko), informace o předchozím nebo současném studiu (příp. ukončení studia) na VŠ, telefonní a emailové spojení a Váš podpis. Potvrzení od lékaře není nutné.
  3. Zaplaťte administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 800,- Kč. 
  4. Řádně vyplněnou přihlášku, doklad o zaplacení administrativního poplatku a případně i ověřenou kopii maturitního vysvědčení doneste nebo pošlete do  30. 4. 2020 na adresu školy uvedenou na konci článku.

Poplatek za přijímací řízení

Poplatek nelze hradit v hotovosti, ale složenkou FJFI (lze ji získat na našem studijním oddělení v Praze i v Děčíně), běžnou složenkou typu ”A” nebo bezhotovostně:

č. ú.: KB Praha 1, 19-5373100277/0100
konstantní symbol: 379, variabilní symbol: 77777,
specifický symbol.: číslo přihlášky (elektronická přihláška)/rodné číslo (předtištěný formulář)

adresát: ČVUT FJFI, Břehová 7, 115 19 Praha 1

Adresa pro zaslání přihlášky

Pro studium v Praze: Pro studium v Děčíně:
ČVUT FJFI ČVUT FJFI
studijní oddělení studijní oddělení
Břehová 7 Pohraniční 1
115 19 Praha 1 405 01 Děčín 1