Aplikace softwarového inženýrství

Místo
Zkratka oboru: ASI 
Kód oboru: 3901T056 
Délka studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční 
Akreditace: ukončena, dobíhající studium

Charakteristika oboru:

Studium Aplikace softwarového inženýrství má mezioborovou povahu. Je založeno na propojení informatiky a přírodních věd, zejména moderních partií matematiky a aplikované fyziky a vede absolventy k použití informačních technologií ve fyzikální, přírodovědné, inženýrské a ekonomické praxi s použitím moderní výpočetní techniky. Společným jmenovatelem je vytváření rozmanitých modelů, které následně vedou k návrhu a realizaci systémů podporujících aplikace v oblasti přírodních věd i ekonomie.

Informatické předměty rozvíjejí pokročilé počítačové dovednosti, znalost moderních forem programování, síťových technologií, operačních systémů, technologie systémů mainframe, metod zpracování obrazu a teoretické informatiky. Matematické předměty zahrnují teorii složitosti, teorii grafů, neuronové sítě, pokročilé numerické metody a další moderní disciplíny, fyzikální předměty jsou věnovány vybraným partiím aplikované fyziky. Předměty studia jsou věnovány hlubšímu studiu v uvedených oblastech a mají poskytnout dostatečný přehled o současném stavu problematiky. Součástí studia jsou týmové projekty a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v jeho rámci a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

 

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent získá široké vědomosti pokročilých disciplín informatiky, moderní matematiky a aplikované fyziky, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti matematické informatiky, implementačních metod a řízení softwarových projektů, vědeckotechnických výpočtů a použití informatiky v ekonomii.

Dovednosti: Navrhování, analýza, řízení softwarových projektů, zvládnutí velkých systémů výpočetní techniky počítačových sítí a databází, schopnost pracovat v týmech. S ohledem na konkrétní zaměření studia dále získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti matematické a aplikované informatiky, správy velkých systémů, intenzívních a paralelních výpočtů a informatiky v ekonomii. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů oboru Aplikace softwarového inženýrství přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

Kompetence: Absolventi se uplatní v oblasti informačních technologií, průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Mohou pracovat ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, softwarových firem nebo v logistice a bankovnictví.

Státní závěrečná zkouška:

  • Obecná informatika – povinný předmět
  • Pravděpodobnost a matematická statistika, teorie informace – povinný předmět
  • Softwarové inženýrství – volitelný předmět
  • Ekonomie – volitelný předmět

Studijní plány