Aplikace softwarového inženýrství

Místo
Zkratka oboru: ASI   
Kód oboru: 3901R056   
Délka studia: 3 roky   
Forma studia: prezenční   
Akreditace: ukončena, dobíhající studium

Charakteristika oboru:

Studium oboru Aplikace softwarového inženýrství je založeno na propojení informatiky, klasických a moderních partií matematiky a ekonomie a vede absolventy k použití informačních technologií v přírodovědné, ekonomické a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky. Společným jmenovatelem je vytváření rozmanitých modelů, které následně vedou k návrhu a realizaci systémů podporujících aplikace v oblasti přírodních věd i ekonomie.

Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost klasických a moderních forem  programování, síťových technologií, internetových nástrojů, operačních systémů a teoretické informatiky. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, diskrétní matematiky, numerické matematiky. Ekonomicky zaměřené předměty rozvíjejí základní ekonomické pojmy a s využitím matematiky, statistiky a teorie rozhodování jsou orientovány na široké využití ekonometrických metod v kombinaci s informačními technologiemi. Důraz je kladen na modelování reality a následnou realizaci s využitím softwarového inženýrství a teoretických základů z různých vědních disciplín.

Tento obor je vyučován ve shodné podobě také na detašovaném pracovišti fakulty v Děčíně.

Profil absolventa:

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních informatických, matematických a fyzikálních disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti matematické informatiky, softwarových projektů, ekonomie a jazykové přípravy. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

Dovednosti: Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky a problematiky počítačových sítí. S ohledem na konkrétní zaměření studia dále získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti matematické a aplikované informatiky, ekonomie a použití odborného anglického jazyka.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi pracovat s moderními informačními technologiemi. Mohou pracovat např. jako správci sítě, členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři, a to i v regionu Děčín, kde fakulta také působí.

Státní závěrečná zkouška:

  • Lineární algebra - povinný předmět
  • Informatika - výběrový předmět
  • Pravděpodobnost a statistika - výběrový předmět
  • Numerické metody - výběrový předmět
  • Matematické metody v ekonomii - výběrový předmět
  • Mikroekonomie a makroekonomie - výběrový předmět

Studijní plány

Praha
Děčín