Aplikace informatiky v přírodních vědách

Zkratka programu: AIPV 
Kód programu: B0588A140002 
Délka studia: 3 roky 
Forma studia: prezenční 
Akreditace: do 17. 3. 2031

Charakteristika oboru

Studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách je založen na interdisciplinárním propojení informatiky a přírodních věd, s přírodními vědami, zejména s aplikovanou fyzikou. Díky náplni studijního programu získají absolventi schopnost analyzovat problémy s ohledem na různé vědní disciplíny. Studenti jsou po celou dobu studia vedeni k použití informačních technologií v přírodovědné a inženýrské praxi s použitím moderní výpočetní techniky.

Společným jmenovatelem je vytváření rozmanitých modelů, které následně vedou k návrhu a realizaci systémů podporujících aplikace v různých oblastech přírodních věd. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost klasických a moderních forem programování v různých programovacích jazycích, síťových technologií, internetových nástrojů, operačních systémů a teoretické informatiky. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, lineární algebry, diskrétní matematiky, numerické matematiky, pravděpodobnosti a statistiky.

Fyzikální předměty umožní studentům získat podstatné znalosti pro porozumění fyzikální problematice, zpracování fyzikálních dat a souvislostem s informatikou. Studium je doplněno o několik ekonomicky zaměřených předmětů rozvíjejících základní ekonomické pojmy a souvisejících s využitím matematiky a statistiky v kombinaci s informačními technologiemi. Důraz je kladen na modelování reality a následnou realizaci s využitím inženýrských metod v informatice a teoretických základů z různých vědních disciplín.

Tento program je vyučován ve shodné podobě také na detašovaném pracovišti fakulty v Děčíně.

Profil absolventa

Znalosti: Absolvent získá vědomosti základních informatických, matematických a fyzikálních disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti aplikací informatiky, počítačové fyziky, optimalizace, ekonomie a jazykové přípravy. Získané znalosti umožní absolventům pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném programu.

Dovednosti: Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky, programování a počítačových sítí. S ohledem na konkrétní zaměření studia dále získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti aplikované informatiky, počítačové fyziky, ekonomie a použití odborného anglického jazyka.

Kompetence: Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, výzkumu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi pracovat s moderními informačními technologiemi. Mohou pracovat např. jako správci sítě, členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři, a to i v děčínském regionu, kde je studium také realizováno.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečné zkoušky zahrnují:

  • obhajobu bakalářské práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • ústní část zkoušky z jednoho předmětu obecného základu a z jednoho předmětu odborného zaměření (s možností výběru).

Předměty pro ústní zkoušku:

  • Informatika - povinný předmět
  • Optimalizace - předmět s možností výběru
  • Pravděpodobnost a statistika - předmět s možností výběru
  • Základní metody počítačové fyziky - předmět s možností výběru
  • Počítačová grafika - předmět s možností výběru

Studijní plány

Praha

Studijní plány AIPV - BS - Praha 1. - 3. ročník

Děčín

Studijní plány AIPV - BS - Děčín 1. - 3. ročník