Okruhy otázek k SZZ (AIPV)

Místo
Tags

Pro studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV) je předmětem obecného základu studijního programu:

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

Informatika

Předmět Informatika státních závěrečných zkoušek má tyto okruhy otázek:

 1. Správa paměti v operačním systému.
 2. Správa procesů v operačním systému.
 3. Správa souborů v operačním systému.
 4. Principy objektově orientovaného programování.
 5. Metody třídění a vyhledávání.
 6. Dynamické datové struktury.
 7. Metody návrhu grafického uživatelského rozhraní.
 8. Charakteristika jazyků C++ a Java.
 9. Lineární kódy, generující a kontrolní matice, standardní dekódování.
 10. Cyklické kódy, generující a kontrolní polynomy.

Obsah tohoto předmětu státních závěrečných zkoušek je dán povinnými předměty studijního programu:

 • 18OS Správa operačních systémů
 • 12UNX Úvod do UNIXu
 • 18PRC12 Programování v C++ 1, 2
 • 18ZALG Základy algoritmizace
 • 18GUI Tvorba grafického uživatelského rozhraní
 • 18PJ Programování v Javě
 • 01TKOB Teorie kódování B

 Otázky z předmětu Informatika (tak, jak budou konkrétně losovány u SZZ).

Optimalizace

Předmět Optimalizace státních závěrečných zkoušek má tyto okruhy otázek:

 1. Úvod do teorie grafů, základní optimalizační úlohy na grafech (minimální kostra, nejkratší cesta).
 2. Optimální toky v sítích.
 3. Řízení projektů – metody CPM a PERT.
 4. Modely hromadné obsluhy.
 5. Formulace úlohy lineárního programování a její vlastnosti.
 6. Teorie duality v úlohách lineárního programování.
 7. Řešení úloh lineárního programování (simplexová metoda, grafické řešení).
 8. Distribuční úlohy – dopravní problém.
 9. Aplikace lineárního programování v teorii her.
 10. Metody vícekriteriálního hodnocení variant.

Obsah tohoto předmětu státních závěrečných zkoušek je dán povinnými předměty studijního programu:

 • 01LIP Lineární programování
 • 18OV Aplikovaný operační výzkum

 Otázky z předmětu Optimalizace (tak, jak budou konkrétně losovány u SZZ).

Základní metody počítačové fyziky

Předmět Základní metody počítačové fyziky státních závěrečných zkoušek má tyto okruhy otázek:

 1. Základní fyzikální veličiny, zákony pohybu a zákony zachování.
 2. Tekutiny, teplota a teplo.
 3. Elektřina a magnetismus.
 4. Numerické metody řešení systémů lineárních algebraických rovnic.
 5. Numerické řešení nelineárních algebraických rovnic.
 6. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
 7. Metoda konečných diferencí a konečných objemů.
 8. Chaotické systémy.
 9. Aplikace umělé inteligence.
 10. Počítačová dynamika stlačitelných tekutin, Eulerovy rovnice.

Obsah tohoto předmětu státních závěrečných zkoušek je dán povinnými předměty studijního programu:

 • 02FYZ12 Fyzika 1, 2
 • 12NME1 Numerické metody 1
 • 12UPF12 Úvod do počítačové fyziky 1, 2

 Otázky z předmětu Základní metody počítačové fyziky (tak, jak budou konkrétně losovány u SZZ).

Pravděpodobnost a statistika

Předmět Pravděpodobnost a statistika státních závěrečných zkoušek má tyto okruhy otázek:

 1. Náhodné jevy a operace s pravděpodobnostmi.
 2. Rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin.
 3. Popis statistických údajů.
 4. Výběrová rozdělení, výběrová šetření, techniky a formy náhodného výběru.
 5. Bodový a intervalový odhad.
 6. Testování statistických hypotéz.
 7. Parametrické a neparametrické testy.
 8. Metoda nejmenších čtverců, kvalita odhadu parametrů lineárního modelu.
 9. Lineární regresní model, konstrukce, odhad, testování.
 10. Měření statistické závislosti dat.

Obsah tohoto předmětu státních závěrečných zkoušek je dán povinnými předměty studijního programu:

 • 18PST Pravděpodobnost a statistika

 Otázky z předmětu Pravděpodobnost a statistika (tak, jak budou konkrétně losovány u SZZ).

Počítačová grafika

Předmět Počítačová grafika státních závěrečných zkoušek má tyto okruhy otázek:

 1. Zobrazovací zařízení, vnímání barev a reprodukce barevného obrazu. Barevné prostory, počítačová reprezentace barevné informace.
 2. Rastrové algoritmy: vykreslování, ořezávání, vyplňování, antialiasing. Transformace rastrového obrazu: interpolace, dopředné a zpětné mapování, příklady transformací.
 3. Ukládání a komprese obrazu: kódování, algoritmy bezztrátové komprese. Formát JPEG a další formáty pro ukládání obrazu.
 4. Výpočetní geometrie: datové struktury a jednoduché algoritmy. Robustnost a složitost těchto algoritmů.
 5. Grafická uživatelská rozhraní: programování GUI, softwarová koncepce grafického desktopu, vzdálená plocha. Uživatelská rozhraní v mobilních zařízeních.
 6. Modelování křivek a ploch: parametrické křivky a povrchy, definice pomocí kontrolních bodů. Implicitní povrchy, dělicí schémata pro křivky a povrchy.
 7. Modelování a reprezentace pevných těles, procedurální modelování objektů a textur, fraktály, systémy částic.
 8. Geometrické transformace v homogenních souřadnicích a jejich maticová reprezentace, skládání transformací, středové a rovnoběžné promítání, řešení viditelnosti.
 9. Osvětlování a stínování: Phongova osvětlovací rovnice, modely stínování. Mapování textur, aplikace textur.
 10. Fyzikálně založené zobrazovací metody: raytracing, distribuovaný raytracing, metoda fotonových map, metoda radiozity, globální osvětlení.

Obsah tohoto předmětu státních závěrečných zkoušek je dán povinnými předměty studijního programu:

 • 01POGR12 Počítačová grafika 1, 2

 Otázky z předmětu Počítačová grafika (tak, jak budou konkrétně losovány u SZZ).