Výzkumný úkol

Místo

Výzkumný úkol (předmět 18VUSE12) je nutné vypracovat a odevzdat i s posudkem školitele/školitelky v elektronické podobě. Termín odevzdání stanoví příslušná vyhláška katedry platná pro aktuální akademický rok.

Způsob odevzdání:

  • PDF práce s vloženým zadáním a PDF posudku školitele/školitelky zašle student/studentka pražskému tajemníkovi katedry Ing. J. Klinkovskému na e-mail (v případě větších PDF je doporučeno použít službu Filesender
  • posudek školitele/školitelky musí být vypracován podle předepsaného vzoru a v PDF posudku musí být vlastnoruční podpis školitele/školitelky.
  • při odevzdání posudku školitel/školitelka navrhne vhodného oponenta VÚ. Veškeré náležitosti se odevzdávají elektronicky - neplýtvejte papírem ani barvou!

Obhajoba

Termín a místo obhajoby VÚ stanoví vyhláška katedry platná pro aktuální akademický rok.

Postup obhajoby:

  • student/studentka shrne výsledky VÚ v prezentaci (max. 10 minut)
  • školitel/školitelka stručně posoudí VÚ a navrhne známku (max. 5 minut), přítomnost školitele/školitelky u obhajoby je žádoucí
  • oponent/oponentka stručně posoudí VÚ a navrhne známku (max. 5 minut), pokud se oponent/oponentka obhajoby osobně nezúčastní, vypracuje posudek podle vzoru a podepsaný ho termínu stanoveném vyhláškou doručí tajemníkovi katedry
  • následují doplňující otázky komise.

Po skončení obhajob se komise poradí o známkách a předseda komise vyhlásí výsledky. Komisi pro VÚ opět stanoví výše zmíněná vyhláška.