Sekce vědeckých výpočtů

Scientific Computing Section (SCS)

Sekce vědeckých výpočtů a zpracování dat se zabývá aplikací datových struktur a efektivních algoritmů v oblastech numerické matematiky, matematické statistiky, modelování, optimalizace, strojové učení, rozpoznávání obrazu a vyhodnocování medicínských snímků. Oblast záběru je velice široká a propojuje obory informatiky, matematiky, fyziky a bioinformatiky. Studenti pracují v multidisciplinárních týmech zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem a s nabytými zkušenostmi nacházejí uplatnění v komerční i akademické sféře.

Oblast informatiky je velmi široká a každý, kdo se naučí programovat, si klade otázku, na co mu to potom bude dobré. Můžeme to přirovnat k používání orientálního koření v kuchyni. Záleží zejména na tom, kolik, v jakém okamžiku a na co ho nasypete. Pokud cítíte, že má smysl kombinovat informatiku s jinými vědami, nenechte se odradit počáteční náročností teoretické přípravy, která vám nakonec umožní radost z tvorby unikátního softwaru.

Proč je informatika důležitá?

 • je to nezbytná součást mnoha moderních vědeckých disciplín
 • vědecké a technické výpočty nejsou pouze spouštěním hotových programů
 • nejde ani o přepisování vzorců do programovacího jazyka
 • vhodně zvolené datové struktury pomáhají významně zvýšit rychlost výpočtů
 • paralelní, rekurentní a heuristické algoritmy mají stejný cíl
 • i v informatice je důležitá souhra technologie a kreativity

Proč jsou teorie nutností?

 • motivují k přesnému vyjádření našich předpokladů a jejich následků
 • ovlivňují způsob našeho myšlení
 • usnadňují práci s odbornou literaturou
 • inspirují k realizaci původních softwarových produktů
 • usnadňují mezioborovou komunikaci
 • zvyšují kvalitu bakalářských, diplomových a disertačních prací

Nabízená témata

Studentům nabízíme vedení prací v mnoha oblastech našeho zájmu:

 • analýza fraktálních množin s využitím stromových struktur
 • modelování náhodné procházky po grafech a diskrétních množinách s využitím hešovacích technik
 • modelování anomální difuze pomocí deterministických a stochastických algoritmů
 • analýza biomedicínských signálů a 3D obrazů s využitím Fourierovy, Gaborovy nebo Hilbertovy transformace
 • konstrukce klasifikátorů do více tříd s pomocí transformace do Hilbertova prostoru
 • vývoj nových optimalizačních heuristik a jejich využití při hledání řešení reálných úloh
 • aplikace metod strojového učení a neuronových sítí na průmyslová a jiná data
 • počítačové modelování proudění chodců – použití jak klasických metod numerické matematiky, tak i strojového učení
 • modelování stochastických procesů rozděleními s těžkými konci (jednorozměrné i vícerozměrné) a pomocí entropie
 • vývoj nástrojů pro vysoce výkonné výpočty v rámci open-source knihovny TNL
 • numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic pomocí různých variant metod konečných prvků nebo konečných objemů
 • použití metody rozdělení oblasti (Domain Decomposition) pro paralelní řešení parciálních diferenciálních rovnic
 • modelování procesů v porézním prostředí
 • modelování vzniku a šíření prasklin v materiálech

Více o tématech Analýza fraktálních množin, Strojové učení v Hilbertově prostoru nebo Modelování anomální difuze se můžete dozvědět z tohoto posteru.

Kde se dá prakticky uplatnit?

 • IT firmy se speciálním zaměřením
 • firmy s technickým zaměřením
 • vědecky orientované instituce

Co se povedlo doktorandům?

 • nové metody fraktální analýzy založené na entropii a modelování difuze
 • nové stochastické metody strojového učení
 • nové metody analýzy EEG signálu pro diagnostiku mozku
 • nové metody analýzy 3D tomografických snímků

Vybavení

Server Groot

Výpočetní server s procesorem Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz, 96 GB RAM a 2x grafickou kartou Quadro RTX 5000.

Členové