Aplikovaná informatika (Ph.D.)

Zkratka oboru: AI 
Kód oboru: P0613D140019 
Délka studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční - kombinované 
Akreditace: do 25. 10. 2029

Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studia v oboru Aplikovaná informatika je připravit studenty na základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky ve vztahu k ostatním vědním disciplínám, které jsou chápány jako konstruktivní inspirace pro výzkum a vývoj nových struktur a algoritmů včetně následné realizace. Stěžejní předměty teoretické přípravy doktorandů jsou zaměřeny na teoretickou informatiku, vybrané partie numerických metod, matematické statistiky a modelování fyzikálních, chemických, biologických, biomedicínských i ekonomických jevů. Doktorandi jsou vedeni k prezentaci výsledků na mezinárodních konferencích a publikují v odborných časopisech zaměřených na informatiku a aplikační obory.

Profil absolventa:

Absolvent má dostatečné zkušenosti pro další úspěšnou kariéru v akademickém prostředí i ve výzkumných institucích. Absolvent je kvalifikován pro aplikaci nejnovějších vědeckých výsledků z oblasti informatiky v dalších oborech výzkumné činnosti. Přitom je schopen proniknout k podstatě řešeného problému, provézt rešerši vhodných přístupů k problému, navrhnout nový a efektivní způsob řešení s využitím perspektivních metod a nástrojů informatiky. Po realizaci systému nebo jeho významné části je schopen kriticky zhodnotit jeho chování a následně publikovat originální metodu řešení v impaktovaném časopise. Absolvent ovládá metodiku vědecké práce a disponuje kritickým myšlením, které mu umožňuje uplatnit své znalosti a schopnosti při realizaci moderních informačních systémů. Absolvent se uplatní jako výzkumný pracovník v akademické sféře nebo jako expert na informační technologie v průmyslu a v organizacích, které využívají matematické modely, numerické metody, statistickou analýzu, matematickou logiku a speciální programovací techniky k řešení aktuálních úloh z praxe. Typickým příkladem jsou metody dolování zákonitostí z rozsáhlých dat nebo modely rozsáhlých technologických, biomedicínských či ekonomických systémů a studium dynamiky jejich chování v mezních situacích s využitím výkonných informačních technologií.

Státní doktorská zkouška:

Státní doktorská zkouška se skládá ze tří tematických okruhů.

Studijní plány

Individuální studijní plán doktoranda je vytvářen ve spolupráci se školitelem. Musí obsahovat minimálně čtyři předměty ze základní nabídky předmětů. Součástí individuálního studijního plánu je zkouška z cizího jazyka a v případě prezenčního studia i pedagogická praxe. Po ukončení studijního bloku student skládá státní doktorskou zkoušku ze tří tematických okruhů. Tematické okruhy navrhuje školitel a schvaluje vedoucí školicího pracoviště a Oborová rada.

Odborné předměty:

 • Algoritmizované modelování
 • Algoritmy globální optimalizace
 • Algoritmy simulace vícerozměrných rozdělení
 • Analýza a modelování dvourozměrných náhodných struktur
 • Číslicové zpracování signálů
 • Difuzní metody zpracování obrazu
 • Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod
 • Iterační metody pro řešení soustav rovnic
 • Metodika dolování dat
 • Paralelní algoritmy v numerických simulacích
 • Pokročilé datové struktury a algoritmy
 • Pokročilé metody teorie informace
 • Pokročilé simulační metody
 • Requirement engineering
 • Stochastické částicové systémy
 • Teorie finančních trhů
 • Výpočetní metody v termodynamice směsí

Oborová rada

prof. Dr. Ing. Michal BenešFJFI ČVUT Praha
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.FIS VŠE Praha
prof. Ing. Richard Liska, CSc.FJFI ČVUT Praha
prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.FIM UHK Hradec Králové
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.FEL ČVUT Praha
doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.FJFI ČVUT Praha
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.FJFI ČVUT Praha
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.FJFI ČVUT Praha (tajemník ORO AI)
doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.FJFI ČVUT Praha
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.FFÚ VŠE Praha
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.FCHI VŠCHT Praha
doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.FJFI ČVUT Praha
doc. Dr. Ing. Milan ŠiňorFJFI ČVUT Praha
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.FJFI ČVUT Praha (předseda ORP AI)

 

Aktuálně vypsaná témata doktorských prací  Okruhy k přijímací zkoušce do doktorského studia