Aplikovaná informatika (Ph.D.)

Zkratka oboru: AI 
Kód oboru: P0613D140019 
Délka studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční - kombinované 
Akreditace: do 25. 10. 2029

Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studia v oboru Aplikovaná informatika je připravit studenty na základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky ve vztahu k ostatním vědním disciplínám, které jsou chápány jako konstruktivní inspirace pro výzkum a vývoj nových struktur a algoritmů včetně následné realizace. Stěžejní předměty teoretické přípravy doktorandů jsou zaměřeny na teoretickou informatiku, vybrané partie numerických metod, matematické statistiky a modelování fyzikálních, chemických, biologických, biomedicínských i ekonomických jevů. Doktorandi jsou vedeni k prezentaci výsledků na mezinárodních konferencích a publikují v odborných časopisech zaměřených na informatiku a aplikační obory.

Profil absolventa:

Absolvent má dostatečné zkušenosti pro další úspěšnou kariéru v akademickém prostředí i ve výzkumných institucích. Absolvent je kvalifikován pro aplikaci nejnovějších vědeckých výsledků z oblasti informatiky v dalších oborech výzkumné činnosti. Přitom je schopen proniknout k podstatě řešeného problému, provézt rešerši vhodných přístupů k problému, navrhnout nový a efektivní způsob řešení s využitím perspektivních metod a nástrojů informatiky. Po realizaci systému nebo jeho významné části je schopen kriticky zhodnotit jeho chování a následně publikovat originální metodu řešení v impaktovaném časopise. Absolvent ovládá metodiku vědecké práce a disponuje kritickým myšlením, které mu umožňuje uplatnit své znalosti a schopnosti při realizaci moderních informačních systémů. Absolvent se uplatní jako výzkumný pracovník v akademické sféře nebo jako expert na informační technologie v průmyslu a v organizacích, které využívají matematické modely, numerické metody, statistickou analýzu, matematickou logiku a speciální programovací techniky k řešení aktuálních úloh z praxe. Typickým příkladem jsou metody dolování zákonitostí z rozsáhlých dat nebo modely rozsáhlých technologických, biomedicínských či ekonomických systémů a studium dynamiky jejich chování v mezních situacích s využitím výkonných informačních technologií.

Státní doktorská zkouška:

Státní doktorská zkouška se skládá ze tří tematických okruhů.

Studijní plány

Individuální studijní plán doktoranda je vytvářen ve spolupráci se školitelem. Musí obsahovat minimálně čtyři předměty ze základní nabídky předmětů. Součástí individuálního studijního plánu je zkouška z cizího jazyka a v případě prezenčního studia i pedagogická praxe. Po ukončení studijního bloku student skládá státní doktorskou zkoušku ze tří tematických okruhů. Tematické okruhy navrhuje školitel a schvaluje vedoucí školicího pracoviště a Oborová rada.

Odborné předměty zajišťované naší katedrou:

Další vhodné předměty zajišťované jinými katedrami FJFI:

  • Analýza a modelování dvourozměrných náhodných struktur
  • Difuzní metody zpracování obrazu
  • Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod
  • Iterační metody pro řešení soustav rovnic
  • Paralelní algoritmy v numerických simulacích
  • Pokročilé metody teorie informace
  • Stochastické částicové systémy
  • Výpočetní metody v termodynamice směsí

Oborová rada

prof. Dr. Ing. Michal Beneš

FJFI ČVUT Praha

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

FIS VŠE Praha

prof. Ing. Richard Liska, CSc.

FJFI ČVUT Praha

prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.

FIM UHK Hradec Králové

prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.

FEL ČVUT Praha

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. Ing. Milan Kuchařík, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha (tajemník ORO AI)

doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc.

FJFI ČVUT Praha

doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

FFÚ VŠE Praha

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

FCHI VŠCHT Praha

doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

FIM UHK Hradec Králové

doc. Dr. Ing. Milan Šiňor

FJFI ČVUT Praha (předseda ORP AI)

doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D.

FJFI ČVUT Praha

doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.

FJFI ČVUT Praha


Aktuálně vypsaná témata doktorských prací
Okruhy k přijímací zkoušce do doktorského studia